Obchodní podmínky iPov

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetových stránek http://ipov.cz, http://auto.ipov.cz http://tym.ipov.cz, http://ipovbot.cz

a aplikace Facebook Messenger Bot iPov ( https://www.messenger.com/t/iPovPojisteni, https://www.facebook.com/iPovPojisteni/). Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem jsou upraveny a řídí se těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Vymezení pojmů

Zprostředkovatel – znamená společnost JARO, pojišťovací a finanční společnost s.r.o., se sídlem Na hrázi 4551/3, Prostějov, IČ 27856461 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 91816 a v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou pod registračním číslem 129314PA, pojišťovací agent; zastoupená podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem společností iPov Online s.r.o., Náchodská 615/138, 193 00 Praha 9, IČ 06776078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 288474 a v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou pod registračním číslem 235188PPZ.

Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. Jedná se o níže uvedené právnické osoby:

AXA pojišťovna a.s. , se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 28195604;

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. , Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530;

Česká pojišťovna a.s. , se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464, IČ: 45272956;

ČSOB Pojišťovna, a.s. , člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306;

DIRECT pojišťovna a.s. , se sídlem Nové sady 996/25 60200 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ: 25073958;

Generali Pojišťovna a.s. , se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, IČ: 61859869;

UNIQA pojišťovna, a.s. , se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012, IČ: 49240480; a

Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815, IČ: 47115971

Zájemce – osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s Pojistitelem prostřednictvím Zprostředkovatele.

Pojistník – osoba, s níž Pojistitel uzavřel prostřednictvím Zprostředkovatele pojistnou smlouvu.

Pojištěný - osoba, na jejíž zdraví, život, majetek a odpovědnost, případně jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje

Oprávněná osoba - je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

II.

Základní informace týkající se Zprostředkovatele a Pojistitelů

1. Hlavním předmětem podnikání Zprostředkovatele je uzavírání pojistných smluv s Pojistníky jménem a na účet Pojistitelů.

2. Hlavním předmětem podnikání Pojistitelů je pojišťovací a zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, činnost související s pojišťovací činností a poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob.

III.

Základní informace o pojištění jako finanční službě a pojistné smlouvě

1. Pojistitel poskytuje pojištění jako finanční službu Pojistníkovi. Smluvní vztah mezi Pojistitelem a Pojistníkem vzniká na základě platně uzavřené pojistné smlouvy. Smlouvu lze uzavřít formou obchodu na dálku s použitím prostředků komunikace na dálku včetně internetu.

2. Pojistná smlouva je vždy smlouvou o tzv. „finančních službách“, ve které se Pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a Pojistník se zavazuje platit Pojistiteli pojistné. Podrobné podmínky pojištění jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy nebo všeobecných pojistných podmínkách platných pro jednotlivá pojištění poskytovaná jednotlivými Pojistiteli poskytnutých Pojistníkovi (Zájemci) před uzavřením pojistné smlouvy.

IV.

Rozsah pojištění a způsoby poskytnutí finanční služby

1. Pojištění je poskytováno v souladu s návrhem pojistné smlouvy, se všeobecnými a případnými dalšími pojistnými podmínkami Pojistitele poskytnutými Pojistníkovi (Zájemci) před uzavřením smlouvy. Pojistné podmínky obsahují popis produktu, případně produktů, včetně rozsahu a názvu pojištění a opcí, výše pojistného, doby trvání pojištění, způsobu a frekvence placení pojistného a způsoby poskytnutí finanční služby. Popis všech sjednávaných pojištění jsou obsaženy v návrhu pojistné smlouvy, všeobecných pojistných podmínkách a případně dalších pojistných podmínkách relevantních pro jednotlivá pojištění Pojistitele poskytnutými Zájemci/Pojistníkovi ještě před uzavřením pojistné smlouvy.

V.

Způsoby uzavírání pojistné smlouvy

1. Zprostředkovatel je na základě smluv uzavřených s jednotlivými Pojistiteli oprávněn uzavírat s Pojistníky jménem a na účet Pojistitele pojistné smlouvy na základě výběru kalkulace pojistného vybraných pojistných produktů předaných Zájemci prostřednictvím internetových stránek http://ipov.cz, http://auto.ipov.cz, http://tym.ipov.cz, http://ipovbot.cz

a aplikace Facebook Messenger Bot iPov (https://www.messenger.com/t/iPovPojisteni, https://www.facebook.com/iPovPojisteni/) a telefonické a emailové komunikace.

2. Zájemce výběrem druhu pojištění a Pojistitele z nabídky Zprostředkovatele a poskytnutím požadovaných údajů nutných k uzavření pojistné smlouvy činí poptávku návrhu na uzavření konkrétní pojistné smlouvy s vybraným Pojistitelem. Za tímto účelem je oprávněn využívat veškeré dostupné aplikace, které jsou k dispozici na internetovém portálu http://ipov.cz, http://auto.ipov.cz, http://tym.ipov.cz, http://ipovbot.cz a v aplikaci Facebook Messenger Bot iPov (https://www.messenger.com/t/iPovPojisteni, https://www.facebook.com/iPovPojisteni/).

3. Zájemci je umožněno seznámit se před odesláním poptávky návrhu uzavření pojistné smlouvy s těmito obchodními podmínkami. Před odesláním poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy je Zájemce povinen si tyto obchodní podmínky přečíst. Potvrzením přečtení těchto obchodních podmínek před odesláním poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy tak Zájemce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4. Po odeslání poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy ze strany Zájemce bude Zájemci zaslán na jím uvedenou e-mailovou adresu návrh pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek, výše pojistného a platebních údajů a případných lhůt pro zaplacení pojistného.

5. Definice vybraného pojištění a konkrétní práva a povinnosti vyplývající z vybraného pojištění jsou uvedena v pojistných podmínkách pro pojištění, jež obvykle tvoří všeobecné pojistné podmínky pro pojištění, zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání, dodatky pojistných smluv apod. Zde jsou také upravena jednotlivá pojistná rizika, doba platnosti, způsob zániku pojištění atd.

6. Návrh pojistné smlouvy je Zájemcem přijat zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy, jestliže se tak stane ve lhůtě, kterou Pojistitel nebo Zprostředkovatel určil. Není-li taková lhůta určena, je Zájemce povinen pojistné zaplatit do 1 měsíce od odeslání návrhu pojistné smlouvy na e-mail Zájemce. Pojistná smlouva může být uzavřena také akceptací ( podpisem) pojistné smlouvy Pojistníkem a jejím odesláním zpět na adresu Zprostřekovatele pojištění. O způsobu uzavření pojistné smlouvy musí být Zájemce informován před uzavřením pojistné smlouvy. Pojistná smlouva, která nebude po akceptaci Pojistníkem doručena v předem stanovené lhůtě zpět Zprostředkovateli bude považována Pojistitelem za neplatnou a Pojistiteli z ní neplynou vůči Pojistníkovi, ani vůči Pojištěnému žádné závazky. O způsobu a termínu úhrady pojistného musí být Zájemce informován Zprostředkovatelem předem.

VI.

Doba platnosti a minimální délka trvání pojistné smlouvy

Doba platnosti pojistné smlouvy je uvedena v návrhu pojistné smlouvy a/nebo příslušných pojistných podmínkách Pojistitele. Pojištění se sjednává minimálně na dobu uvedenou v návrhu pojistné smlouvy.

VII.

Pojistné

1. Informace o výši pojistného, včetně daní a poplatků, jsou obsaženy v návrhu pojistné smlouvy a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele.

2. Způsoby a doba placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele.

3. Pojistné je hrazeno v tuzemské měně, pokud není v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele výslovně dohodnuto jinak.

VIII.

Forma a místo oznámení škodné události

Škodnou událost lze oznámit způsobem uvedeným v příslušné pojistné smlouvě nebo k ní se vztahujícím všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele.

IX.

Ukončení pojistné smlouvy, včetně práv na odstoupení od smlouvy

1. Způsoby zániku pojistné smlouvy jsou upraveny v pojistné smlouvě, v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele a případně dalších podmínkách příslušného Pojistitele, dále v ustanoveních § 2802 až § 2810 občanského zákoníku a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavřením pojistné smlouvy na dálku má Pojistník podle ust. § 1829, § 1846 a násl. a § 2808 odst. 3 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost až po uzavření pojistné smlouvy. V takovém případě je Pojistník povinen v uvedené lhůtě 14 dnů písemně oznámit Zprostředkovateli (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) své odstoupení od pojistné smlouvy. V odstoupení od smlouvy je Pojistník povinen uvést specifikaci pojistné smlouvy (zejména číslo pojistné smlouvy, Pojistitele a datum uzavření pojistné smlouvy), případně i číslo účtu pro vrácení již uhrazeného pojistného. Odstoupení od smlouvy musí být Zprostředkovateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy je Pojistitel povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy Zprostředkovateli doručeno, pojistné, které Pojistník již uhradil. Pro vrácení pojistného bude použito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení platby pojistného, pokud nebylo v oznámení o odstoupení výslovně určeno jinak. Pojistitel je oprávněn snížit vrácenou částku o náklady vynaložené Pojistitelem nebo Zprostředkovatelem v souvislosti s vrácením pojistného (např. poplatky za zaslání pojistného) a o jiná plnění, která již byla Pojistitelem nebo Zprostředkovatelem na základě pojistné smlouvy poskytnuta (např. již poskytnuté pojistné plnění).

3. Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v předchozím článku 2 se netýká pojistných smluv ohledně tzv. „cestovního pojištění“ v případě, že taková smlouva byla uzavřena na dobu kratší než 1 měsíc.

4. V souladu s ust. § 2808 občanského zákoníku, zodpoví-li Pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy Pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má Pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může Pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako Pojistitel má za těchto podmínek i Pojistník, jestliže mu Pojistitel, Zprostředkovatel nebo jimi zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl písemné dotazy Pojistníka týkající se sjednávaného soukromého pojištění.

5. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení Pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně Pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako Pojistitel povinen Pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

6. Není-li v pojistné smlouvě a/nebo příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele ujednán jiný způsob, odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. V případě odstoupení učiněného ze strany Pojistníka musí být odstoupení Pojistníkem doručeno na adresu sídla Zprostředkovatele: iPov Online s.r.o., Náchodská 615/138, Praha 9, PSČ 193 00, Česká republika (resp. adresu aktuálního sídla Zprostředkovatele uvedenou v obchodním rejstříku).

X.

Ostatní otázky týkající se pojistných smluv prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

1. Kontakt pro vyřizování stížností

1.1. Není-li v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele ujednáno něco jiného, stížnosti Pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se podávají v písemné formě a doručují na adresu sídla Zprostředkovatele: Praha 9, Náchodská 615/138, PSČ 193 00, Česká republika (resp. adresu aktuálního sídla Zprostředkovatele uvedenou v obchodním rejstříku). Zprostředkovatel stížnosti vyřizuje v pořadí, v jakém mu byly doručeny, a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o výsledcích přezkumu doručené stížnosti.

1.2. Případná možnost mimosoudního vyřizování stížností je uvedena v konkrétní pojistné smlouvě nebo k ní se vztahujícím všeobecným pojistným podmínkám.

1.3. Pojistník, pojištěný a oprávněné osoba mají právo obrátit se svou stížností na Českou národní banku, Na příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, Česká republika. Dohled a regulace v oblasti pojišťovnictví se týká tuzemských pojišťoven a tuzemských zajišťoven podle zákona o pojišťovnictví a pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

2. Možná rizika mimo kontrolu Zprostředkovatele

2.1. Poskytovaná finanční služba (pojištění) není spojena s nástroji zahrnujícími zvláštní rizika spojená s jejich specifickými vlastnostmi nebo operacemi, které mají být provedeny, ani s nástroji, jejichž cena závisí na kolísání finančních trhů mimo veškerou kontrolu Zprostředkovatele.

2.2. Zprostředkovatel není odpovědný za Pojistitelovu případnou neschopnost plnit závazky z pojistných smluv.

2.3. Informace ohledně garančních fondů a pojištění škody způsobené provozem nepojištěného vozidla Škoda způsobená provozem nepojištěného vozidla je hrazena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Působnost garančního fondu pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k pojištění Na sjednaná pojištění se vztahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění není předmětem dalších daní nebo poplatků.

4. Poplatky za použití prostředku komunikace na dálku Zprostředkovatel ani Pojistitel neúčtují v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv žádné poplatky za použití prostředků komunikace na dálku.

5. Rozhodné právo a příslušnost soudu v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy Není-li stanoveno v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele jinak, pojistné smlouvy se řídí právem České republiky a v případě sporů vzniklých z nich jsou k jejich řešení příslušné obecné soudy České republiky.

6. Jazyk pojistných smluv Pojistné smlouvy jsou uzavírány a komunikace podle nich bude probíhat v českém jazyce, není-li v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných všeobecných pojistných podmínkách Pojistitele dohodnuto výslovně jinak.

7. Ostatní informace Zájemce/Pojistník má právo žádat Zprostředkovatele o zajištění a poskytnutí dalších informací týkajících se všech Zprostředkovatelem nabízených pojištění.

XI.

Ochrana osobních údajů

1. Zájemce/Pojistník potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zároveň souhlasí i se zpracováním svých osobních údajů včetně údajů citlivých jako je rodné číslo v databázi Zprostředkovatele pro účely zprostředkování pojistné smlouvy, plnění povinností Zprostředkovatele vyplývajících ze zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, evidence, archivování a marketingu nabízených produktů a služeb a jakéhokoliv dalšího využití v rámci předmětu podnikání Zprostředkovatele. Uvedením údajů Zájemce/Pojistník dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře produktů a služeb na image Zprostředkovatele. Zájemce/Pojistník ve stejném rozsahu souhlasí i s předáním poskytnutých osobních údajů včetně údajů citlivých Pojistiteli, s nímž hodlá uzavřít pojistnou smlouvu prostřednictvím služeb Zprostředkovatele, a to pro účely uzavření pojistné smlouvy a jejího plnění.

2. Výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu Zájemce/Pojistníka s tímto zpracováním Zprostředkovateli.

3. Poskytnutí osobních údajů Zájemcem/Pojistníkem je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a je tedy povinné. Neposkytne-li Zájemce/Pojistník požadované osobní údaje nebo dojde-li k odvolání souhlasu před uzavřením pojistné smlouvy, nelze uzavření pojistné smlouvy zprostředkovat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po uzavření pojistné smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek Pojistitele.

4. Zprostředkovatel se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje Zájemce/Pojistníka v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména z

ákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Požádá-li Zájemce/Pojistník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

6. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat Zprostředkovatele o vysvětlení

b. požadovat, aby Zprostředkovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

7. Informace v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění jsou k dispozici na http://ipov.cz/gdpr

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné vždy v aktuálním znění dostupném na internetovém portálu www.ipov.cz

2. Zprostředkovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení portálu Zprostředkovatele.

3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21.5.2018