Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění

totožnost a kontaktní údaje správce: iPov Online s.r.o., Náchodská 615/138, Praha 9, IČ, 06776078, zastoupená Martinem Šetkem, jednatelem společnosti (dále jen pojišťovací zprostředkovatel) osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:

  • přístup ke svým osobním údajům
  • jejich opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů

klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)

pojišťovací zprostředkovatel je pověřen nadřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem (JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o.“, Na hrázi 3, 79601 Prostějov, IČO:27856461) k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet

Dne 21. května 2018, Martin Šetek, jednatel iPov Online s.r.o